http://www.astuntech.co.th
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

เทคโนโลยี Analog High Definition

เทคโนโลยี AHD คือ Analog High Definition

POSTED ON 

  AHD คือ เทคโนโลยีการส่งภาพความละเอียดสูง HD ได้ในระยะไกลผ่านสายสัญญาณ Coaxial  โดยใช้เทคโนโลยีการแยกสัญญาณแบบ Y/C ของระบบ TV  และการกรองสัญญาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลทำให้ลดการเกิดภาวะสัญญาณรบกวนได้ดี ทำให้คุณภาพของภาพไม่สูญเสียในการส่งระยะไกล และทำการส่งข้อมูลภาพไปยังเครื่องบันทึก AHD เพื่อทำการประมวลผลคุณภาพขั้นสูงก่อนทำการบันทึกลงในฮาร์ดดิสก์ อีกทั้งระบบ AHD ไม่มีการเข้ารหัสที่ต้นทางและปลายทางแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นระบบเปิด ทำให้การประมวลมีความรวดเร็ว ไม่หน่วงเวลา และทำให้การส่งภาพความละเอียดสูงสามารถส่งผ่านสาย Coaxial ได้ไกลถึง 500เมตรเช่นกัน อีกทั้งยังรักษาคุณภาพของภาพได้ดีทุกมิติ

Tags : เทคโนโลยี AHD คือ Analog High Definition

view
view